Jaya Mahendra

JAYA MAHENDRA

NIP. 19820228 200212 1 002
KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRAIAN