JAKA PERKASA SUKARNO

NIP. 19790501 200212 1 002
KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRAIAN